บีโอไอเผยผู้ผลิตระดับโลกเล็งใช้ไทยเป็นฐานวิจัย-พัฒนา มั่นใจพ.ร.บ.ใหม่ช่วยดึงดูดการลงทุนเพิ่ม

โดย MGR Online   
14 มีนาคม 2560 02:42 น.
บีโอไอเผยผู้ผลิตระดับโลกเล็งใช้ไทยเป็นฐานวิจัย-พัฒนา มั่นใจพ.ร.บ.ใหม่ช่วยดึงดูดการลงทุนเพิ่ม
        บีโอไอขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 มั่นใจหลังประกาศใช้ พ.ร.บ.ใหม่จะช่วยดึงดูดกิจการใช้เทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนาเพิ่มขึ้น ปลื้มผู้ผลิตรายใหญ่ระดับโลกเล็งใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนอาร์แอนด์ดี เพื่อต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ป้อนตลาดต่างประเทศ
       
       นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศแสดงความสนใจที่จะลงทุนในกิจการวิจัยและพัฒนา (อาร์แอนด์ดี) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจการเป้าหมายของการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และขับเคลื่อนประเทศไปสู่ ประเทศไทย 4.0 อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 บีโอไอได้อนุมติส่งเสริมการลงทุนในกิจการวิจัยและพัฒนา รวม 17 โครงการมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 2,506 ล้านบาท
       
       โครงการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนแล้ว และสามารถเริ่มลงทุนได้ในเร็วๆ นี้ ครอบคลุมในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น โดยเป็นการลงทุนของบริษัทชั้นนำในหลายโครงการ อาทิ กิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กราฟิน (Graphene) ของบริษัทเฮเดล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบริษัทเป็นผู้นำด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมรายใหญ่ของโลกจากประเทศอังกฤษโดยได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว
       
       ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์กราฟินจัดอยู่ในกลุ่มนาโนเทคโนโลยี มีคุณสมบัติพิเศษที่เมื่อมีการจัดเรียงโครงสร้างแล้วจะเป็นวัสดุที่แข็งกว่าเหล็กประมาณ 5 เท่า มีคุณสมบัตินำความร้อน และนำไฟฟ้าได้อย่างดี การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กราฟินจึงช่วยรองรับอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ได้หลากหลาย อาทิ อุปกรณ์สำหรับจอภาพที่บางและโค้งงอ ชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าและอากาศยาน หลอดแอลอีดี (LED) รวมทั้งช่วยยืดอายุและเพิ่มประสิทธิภาพให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
       
       การลงทุนกิจการวิจัยและพัฒนาคุณสมบัติของยางและผลิตภัณฑ์จากยางเพื่อรองรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของบริษัทในเครือบริษัท โคโคคุ อินเทค จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน และส่วนประกอบจากยางสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า มีบริษัทในเครือกว่า 12 แห่งทั่วโลก
       
       ตามโครงการจะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของไทย อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการวิจัยและพัฒนาคุณสมบัติของยางและผลิตภัณฑ์จากยาง สำหรับอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ สายน้ำเกลือ ถุงน้ำเกลือ สายยางถ่ายเลือด เป็นต้น เพื่อป้อนให้แก่บริษัทในเครือทั่วโลก โดยกิจการนี้ครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยขั้นพื้นฐาน การคัดเลือกชนิดของยาง ไปจนถึงการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งมีแผนจัดฝึกอบรมแก่บุคลากรไทยเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ
       
       การลงทุนกิจการวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนและระบบต่างๆของรถยนต์ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโต โมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยบริษัทได้ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ มีการออกแบบทางวิศวกรรมและเทคนิคเพื่อคิดค้น ออกแบบชิ้นส่วนและส่วนประกอบ รวมถึงระบบต่างๆ ในรถยนต์ เพื่อพัฒนาเป็นชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน
       
       “โครงการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนนอกจากจะมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพ มาพัฒนาให้การลงทุนมีคุณค่าสูงขึ้นแล้ว ทุกกิจการยังมีแผนพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านเพื่อรองรับอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย”
       
       “บีโอไอมั่นใจว่า แนวโน้มการลงทุนในกิจการวิจัยและพัฒนาในปี 2560 จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนฉบับแก้ไข และพระราชบัญญัติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่ง จะช่วยดึงดูดโครงการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง การวิจัยและพัฒนา โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้มากกว่า 8 ปี รวมถึงการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการทดสอบที่เกี่ยวข้องอีกด้วย”
       
       ในปี 2560 บีโอไอยังมีแผนจะจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนบริษัทเป้าหมายในกลุ่ม เทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูง รวมถึงการวิจัยพัฒนา อาทิ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น เป็นต้น

จำนวนคนโหวต 4 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 2 คน
50 %
ไม่เห็นด้วย 2 คน
50 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017